Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:awards:start [2019/02/08 17:14]
owieczka
en:awards:start [2019/02/08 17:54] (current)
owieczka
Line 55: Line 55:
  
 <WRAP left 100%> <WRAP left 100%>
-===== Wsparcie stypendialne dla doktorantów ​=====+===== Scholarship for the Best PH.D. students ​=====
 {{:​en:​awards:​euwojew.png?​nolink&​200 |}} {{:​en:​awards:​euwojew.png?​nolink&​200 |}}
 <WRAP justify> <WRAP justify>
-Zostałem uznany za najlepszego doktoranta w regionie i nagrodzony stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie ​8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.+I was honored a scholarship for the best PhD candidate within the project “Scholarship support for PH.D. students specializing in majors strategic for Wielkopolska’s development”, Sub-measure ​8.2.2 Human Capital Operational Programmeco-financed by European Union under the European Social Fund.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP right> <WRAP right>
  • en/awards/start.txt
  • Last modified: 2019/02/08 17:54
  • by owieczka