START 2014

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Z 1250 kandydatów Fundacja wyłoniła 136 laureatów – młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

  • pl/awards/start2014.txt
  • Last modified: 2019/02/08 17:22
  • by owieczka