Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:awards:start2014 [2019/02/08 17:22] (current)
owieczka created
Line 1: Line 1:
 +====== START 2014 ======
 +{{ :​en:​awards:​grupa.jpg?​direct&​800 |}}
 +<WRAP justify>
 +Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Z 1250 kandydatów Fundacja wyłoniła 136 laureatów – młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
 +</​WRAP>​
  
 +{{ :​en:​awards:​start2014small.png?​nolink |}}
 +
 +{{ :​en:​awards:​2014-05-31_12.35.12.jpg?​direct&​600 |}}
  • pl/awards/start2014.txt
  • Last modified: 2019/02/08 17:22
  • by owieczka